Co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego:

-elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych,

-instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

-instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),

-instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

-urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,

-elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z obiektu,

-przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku

-przewodów kominowych, kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych,