Audyt energetyczny to procedura, którą przeprowadza się w celu obliczenia zapotrzebowania energetycznego budynku. Opracowanie pozwala określić straty energii grzewczej i ocenić, jak duże korzyści przyniesie termomodernizacja budynku. Dane pozyskane podczas audytu energetycznego potrzebne są do ustalenia działań, które należy podjąć w celu obniżenia kosztów ogrzewania a także do oceny opłacalności planowanej modernizacji.

Na czym polega audyt energetyczny?

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o efektywności energetycznej omawiany audyt stanowi opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Rozwinięcie tej definicji jest zawarte w art. 37 tej samej ustawy, który statuujeiż audyt jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Na taką procedurę składać się może ocena m. in. instalacji grzewczej, wody użytkowej, klimatyzacji, oświetlenia bądź wentylacji.

Kara pieniężna – dla przedsiębiorstw

Art. 51 ustawy o efektywności energetycznej określa termin przeprowadzenia pierwszego audytu. Przedsiębiorca, na którego ustawa nałożyła powyższy obowiązek musi się z niego wywiązać w przeciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (ustawa weszła w życie z dniem 1 października 2016 r.). To znaczy, iż ostateczny termin na przeprowadzenie wymaganego audytu jest wyznaczony na 1 października 2017 r.

Za nieprzeprowadzenie terminowo audytu energetycznego grozi kara pieniężna w wysokości  nie mniejszej niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Jest ona nakładana w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.